การตรวจสอบความซ้ำซ้อน

ผู้เขียนบทความต้องทำการตรวจสอบความซ้ำซ้อนทางวิชาการก่อนส่งบทความ
ทางวารสารจะทำการตรวจสอบซ้ำและประเมินความซ้ำซ้อนอีกครั้ง เพื่อพิจารณาบทความเข้าสู่กระบวนการประเมิน