กำหนดการตีพิมพ์


วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ ดังนี้

ฉบับที่ 1: มกราคม - มีนาคม
ฉบับที่ 2: เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 3: กรกฎาคม - กันยายน
ฉบับที่ 4: ตุลาคม - ธันวาคม