กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ
นายปริญญา ระลึก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณาธิการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมัทนา กลางคาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กองบรรณาธิการวิชาการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
รองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติยศ วรเดช มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชชานันท์ ศรีสุภักดิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
อาจารย์ ดร. รัตนสิทธิ์ ทิพย์วงศ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์ ดร.พิทยา ศรีเมือง วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ พาจันทร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
อาจารย์ ดร.ปริญญา จิตอร่าม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี
อาจารย์ ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
อาจารย์ ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา
อาจารย์ ดร.อรทัย ศรีทองธรรม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี
อาจารย์ ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฝ่ายจัดการ
นายปริญญา ระลึก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
นายสมบัติ ขัดโพธิ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
นายขจร อินธิเสน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม