ที่ปรึกษา

คณะทำงานวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน

คณะกรรมการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี
รองศาสตราจารย์ นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา
นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ
นพ.ชูชัย ศรชำนิ
ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทุกแห่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บรรณาธิการที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.สถิรกร พงศ์พานิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ชาติบัญชาชัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล มหาวิทยาลัยชินวัตร
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สำโรงทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร แสนไชยสุริยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ
คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายประพัทธ์ ธรรมวงศา ประธานชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย
นายธาดา วรรธปิยกุล ประธานมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย
นายมงคล เงินแจ้ง นายกสมาคมหมออนามัย
นายปิ่น นันทะเสน นายกสมาคมวิชาชีพสาธารณสุข