รายการวารสาร

ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 2 มกราคม - มีนาคม 2563

ในช่วงนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรา ต่างก็ประสบกับปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคนี้ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยการหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการติดต่อสัมผัสกัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเมื่อต้องออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Communit

ปีที่ : 6 ฉบับที่ : 1 มกราคม - มีนาคม 2563

ฉบับนี้ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการ บทความวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย เป็นต้นว่า บทความเกี่ยวกับความเครียด งานวิจัยเกี่ยวกับความฉลาดทางสุขภาพ การป้องกันการดูแลผู้ป่วยโรคต่าง ๆ ตลอดทั้งการวิจัยที่เกี่ยวกับการบริการสุขภาพ

ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2562

เล่มนี้มีบทความวิจัยทางด้านสุขภาพที่หลากหลายส่งมาตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับงานสาธารณสุข ทั้งในด้านการบริการ บริหาร และวิชาการ เช่น ความคาดหวังผู้มารับบริการ การบริหารงานของสาธารณสุขอำเภอ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น การดำเนินงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว เป็นต้น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุข ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและ

ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562

วารสารฉบับนี้ได้ตีพิมพ์บทความวิจัยที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับการสาธารณสุขชุมชน เกี่ยวกับผู้สูงอายุ การใช้ยา บุหรี่ เบาหวาน วัณโรคปอด และการวิจัยเกี่ยวกับนักศึกษาแพทย์ พยาบาล เป็นต้น จากนักวิจัยหลากหลายหน่วยงาน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขและเครือข่ายทางด้านสุขภาพ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับนักวิจัยที่จะพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับชุมชน

ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เมษายน - มิถุนายน 2562

วารสารฉบับนี้มีนักวิจัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท นักสาธารณสุข และนักวิชาการ จากหลายสถาบันส่งผลงานมาเพื่อเผยแพร่ ฉบับนี้มีบทความวิชาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง ที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญปัญหาหนึ่งของประเทศไทยเพราะมีอุบัติการณ์ของโรคที่เพิ่มสูงขึ้น สำหรับบทความวิจัยทางด้านสุขภาพก็มีหลายสาขา เป็นต้นว่า ด้านการบริหาร งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคไม่ติดต่อ/โรคติดต่อ ซึ่งผลจากงานวิจัยต่าง ๆ ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับนักสาธารณสุขได้นำไปประยุกต์ใช้ในงานปร

ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 1 มกราคม - มีนาคม 2562

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 5 แล้ว โดยต่อไปนี้วารสารจะออกปีละ 4 ฉบับ ทุก 3 เดือน ซึ่งวารสารปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2562) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานสาธารณสุขที่หลากหลาย จากงานวิจัยที่มาจากพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้นว่า การวิจัยที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของวัยรุ่น การวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม การส่งเสร

ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ได้อยู่ในฐานข้อมูล TCI (Thai Journal Citation Index) กลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งวารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) นี้ ได้ตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมีบทความวิจัยที่หลากหลายที่เป็นประโยชน์กับการสาธารณสุขชุมชน

ปีที่ : 4 ฉบับที่ : 1 มกราคม - มิถุนายน 2561

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Community Public Health: AJCPH) ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพสาธารณสุข ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2561) ทางวารสารได้นำเสนอบทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการสาธารณสุขชุมชนที่หลากหลาย ดังนั้นวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนนี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักวิจัยทางด้านสาธารณสุข ที่จะพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนไทยในชุมชน