วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2563

AJCPH Volume 6 Issue 2 January - June


ในช่วงนี้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยเรา ต่างก็ประสบกับปัญหาการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สิ่งหนึ่งที่จะช่วยป้องกันและควบคุมโรคได้ดีในช่วงที่ยังมีการระบาดของโรคนี้ คือการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) โดยการหยุดอยู่บ้าน ทำงานที่บ้าน ลดการติดต่อสัมผัสกัน ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันเมื่อต้องออกนอกบ้าน และล้างมือบ่อย ๆ สำหรับวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน (Academic Journal of Communit


รายการบทความ

# ชื่อบทความ หน้า
1 การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรของกรมกิจการผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ บ้านเขาสมอแคลง จังหวัดพิษณุโลก
ดาวรุ่ง คำวงศ์, สุรวิชญ์ รุ่งสว่าง
Comparative Analysis of the Course Subject Matters in Elderly School to the Curriculum Structure of Department of Older Persons: A Case Study in Ban Khao Samo Khlaeng Elderly School, Phitsanulok
Daoroong Komwong, Surawit Rungsawang

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
1
2 การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
วรางคณา ศรีภูวงษ์, ชาญยุทธ ศรีภูวงษ์, สุรศักดิ์ เทียบฤทธิ์
Long Term Care Model Development for the Dependency Elderly in Thakhonyang Sub-district, Kantharawichai District, Mahasarakham Province
Warangkana Sriphuwong, Charnyuth Sriphuwong, Surasak Thiabrithi

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
13
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ศิรประภา หล้าสิงห์, สุมัทนา กลางคาร, ศิรินาถ ตงศิริ
Improving Quality of Life for the Elderly by Community Participation
Siraprapa Lasing, Sumattana Glangkarn, Sirinart Tongsiri

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
29
4 การเปรียบเทียบผลของการชี้แนะและการสอนสุขศึกษาต่อพฤติกรรมสุขภาพและระดับความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ภูรดา ยังวิลัย
Effects Comparisions of Coaching and Health Education on Health Behaviors and Blood Pressure Level of the Elderly with Uncontrolled Hypertension in Out Patient Department Khoksamrong Hospital, Lopburi Province
Purada Yungwilai

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
41
5 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ภายใต้รูปแบบการจัดการโรคเรื้อรัง (Chronic Care Model) ในคลินิกโรคเบาหวาน โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ศุภาวดี พันธ์หนองโพน, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, ผดุงศิษฏ์ ชำนาญบริรักษ์
Development of Care for Patients with Type 2 Diabetes under the Chronic Disease Management Model (Chronic Care Model) in Diabetes Clinic Khunhan Hospital, Khunhan District, Sisaket Province
Supawadee Pannongpon, Vorapoj Promasatayaprot, Phadoongsit Chumanaborirak

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
55
6 ความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องฉลากโภชนาการในเด็กวัยเรียน: กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี
อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์, ฤทัยวรรณ แก้วมาลัย, เนตรนภา เครือสง่า, นิศาชล ตันติภิรมย์, ปริญญาพร ชาวบ้านเกาะ, เบญจรัตน์ เอี่ยมสะอาด
Nutrition-Label Health Literacy of School age children: Case study in Phetchaburi Province
Atcharawadee Sriyasak, Ruethaiwan Kaewmalai, Natenapa Khruesa-nga, Nisachon Tantiphirom, Parinyaporn Chaobankoh, Benjarat Iamsaard

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
70
7 การประเมินผลโครงการต้นแบบตำบลฟันดี ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ธวัชชัย ปินเครือ
Evaluation of the prototype project of Good teeth Sub-district, Mae Phrik Sub-district, Mae Phrik District, Lampang Province
Thawatchai pinkhrue

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
83
8 การประเมินผลโครงการต้นแบบตำบลฟันดี ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
ธวัชชัย ปินเครือ
Evaluation of the prototype project of Good teeth Sub-district, Mae Phrik Sub-district, Mae Phrik District, Lampang Province
Thawatchai pinkhrue

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
83
9 ผลการจัดกิจกรรมต่อความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ของผู้ประกอบการค้าตลาดช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
สิทธิชัย สารพัฒน์
The Results of Action Research on Knowledge, Attitudes and Behavior on Waste Management in Chong Chom Market, Amphur Kap Choeng, Surin Province
Sittichai Saraputn

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
98
10 รูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยหมู่บ้านจำปา ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
อิสระ กุลยะณี, วรพจน์ พรหมสัตยพรต, กฤษณ์ ขุนลึก
The Model of Wastes Management in Jumpa Village, Bongneu Sub-district, Sawangdandin district, Sakon Nakhon Province
Issara Kulyanee, Vorapoj Promasatayaprot, Kris Khunluek

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
112
11 การพัฒนารูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
เอนก ฝ่ายจำปา
The Model Development of Participation Waste Management in Jomsi Sub-district Administrative Organization, Chiang Khan District, Loei Province
Anek Faijumpa

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
124
12 การประเมินความเสี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ในตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
วันชัย รัตนพรม, สมชาย แสนวงค์, ณัฐพงษ์ พอสุยะ
Risk assessment of Farmers Using Pesticides in Nongplasawai Sub-District, Banthong District, Lamphun Province
Wanchai Rattanaprom, Somchai Sanwong, Nuttapong Posuya

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
143
13 ประสิทธิผลของการพอกยาสมุนไพรต่ออาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูมิ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เกียรติสุดา เชื้อสุพรรณ, วิชัย โชควิวัฒน์, ศุภะลักษณ์ ฟักคำ, ธวัชชัย กมลธรรม
Effectiveness of Herbal Poultice for Knee Pain Relief in Patients with Osteoarthritis of Knee in Banpoom Tambon Health Promoting hospital Don Tum District, Nakhon Pathom Province
Keitsuda Chuesuphan, Vichai Chokevivat, Supalak Fakkham, Thavatchai Kamoltham

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
155
14 ปัจจัยความสำเร็จการขับเคลื่อนการดำเนินงาน รพ.สต.ติดดาว เขตอำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ภานุพันธ์ ไพฑูรย์
Success factor driving the operation of 5 stars All Health Promoting Hospital in Maung Phayao District, Phayao Province.
Panupan Paitoon

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
168
15 ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระปกเกล้า
ศิวฉัตร์ ศิรสิทธิ์นฤวัต, พาณี สีตกะลิน, พรทิพย์ กีระพงษ์
The Relationship between Organization Climate and the Registered Nurses’ Quality of Work Life at Prapokklao Hospital
Siwachat Sirasitnaruewat, Panee Sitakalin, Phonthip Geerapong

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
178
16 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล การเสริมพลังอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดระบบสุขภาพชุมชน จังหวัดเชียงราย
รัฐวรรณ กูลวงค์, พิษณุรักษ์ กันทวี, ภัทรพล มากมี
The Relation among Local Health Insurance Fund Empowerment Local Administrative Organization and Community Health System Management Chiang Rai Provice
Rattawan Kulwong, Phitsanuruk Kanthawee, Phataraphon Markmee

อ่านต่อ | ดาวน์โหลดไฟล์บทความ
190