TCI ฐาน 2*

ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย

4 ฉบับ ต่อปี+

กำหนดการตีพิมพ์

Double Blind Peer Review+

ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ISSN 2408-2686

เลขมาตรฐานสากลของวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ความรู้ทางการสาธารณสุขชุมชน นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพการวิจัยทางการสาธารณสุขชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานทางวิชาการของเครือข่ายบริการปฐมภูมิ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. เพื่อเป็นสื่อวิชาการด้านการสาธารณสุขชุมชน สำหรับสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิและสุขภาพชุมชน
5. เพื่อส่งเสริมคุณค่าและอัตลักษณ์ทางวิชาการของบุคลากรในเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวารสารทั้งหมด

บรรณาธิการ

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชนจัดทำขึ้นภายใต้การดูแลของกองบรรณาธิการและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

ผศ.ดร.วรพจน์ พรหมสัตยพรต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณาธิการบริหาร

อาจารย์บุญเรือง ขาวนวล

มหาวิทยาลัยทักษิณ

บรรณาธิการบริหาร

นายปริญญา ระลึก

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บรรณาธิการบริหาร

รศ.ดร.สุมัทนา กลางคาร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บรรณาธิการวิชาการ

รายการบทความล่าสุด

ช่วยเหลือ/สอบถามข้อมูล ?

หากท่านประสบปัญหาในการส่งบทความ หรือ ใช้งานวารสาร ท่านสามารถติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ได้ที่
manage.ajcph@gmail.com
ฝ่ายจัดการวารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน